A rendszámtábla állandó és ideiglenes lehet.   Az állandó rendszámtáblából az európai uniós csatlakozás óta már két típus létezik. Mindketto betuk és számok kombinációiból áll, viszont  
 1. az egyik a H jelzést és a magyar nemzeti színeket (régi típusú rendszámtábla),
 2. a másik az európai zászlót jelképezo kék mezoben 12 sárga csillagot és H jelzést tartalmaz (új típusú rendszámtábla, a köznyelvben: uniós rendszámtábla).

Az ideiglenes rendszámtábla a betujelbol és számjegybol álló kombinációkon kívül a nemzeti színeket és H jelzést tartalmazza.  

 

Állandó rendszámtábla

Az állandó rendszámtábla  

 1. sorozatban eloállított (általános),
 2. sorozatban eloállított egyénileg kiválasztott,
 3. egyedileg eloállított, vagy
 4. különleges lehet.

A jármure sorozatban eloállított rendszámtáblát kell kiadni, ha egyéb körülmény más rendszámtábla kiadását nem teszi szükségessé. A sorozatban eloállított rendszámtábla három betujelet és három számjegyet tartalmaz.  

 

A kiválasztott rendszámtáblák

Ha valaki igényli, kérheti a sorozatban eloállítható, de még le nem gyártott rendszámtáblák közül válasszon magának számot (pl. az XXI-331, ha ezt még nem adták ki), ezt nevezzük egyénileg kiválasztott rendszámtáblának. Ennek díja 72 000 forint.   Kérheto az egyedileg eloállított rendszámtábla 280 000 forintért, amely 4-5 betubol és 1-2 számból, együttesen 6 jelbol áll (pl. Kicsi 1). Olyan jelzés kerülhet a rendszámtáblára, amely közerkölcsbe vagy jogszabályba nem ütközik. Az egyedileg eloállított rendszámtábla esetén a 0 (nulla) számjegy önállóan nem alkalmazható.   Az egyénileg kiválasztott és az egyedi rendszámtáblát engedéllyel más jármure is át lehet szerelni.  

 

A különleges rendszámtábla

A különleges rendszámtábla jelzi a jármu üzemeltetésének jellegét vagy üzemeltetojét.   A fontosabb típusok a következok:  

 1. a Magyarországon muködo diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint nemzetközi szervezetek s ezek nemzetközi szerzodés alapján mentességet élvezo tagjai és családtagjaik jármuvein DT betujelu,
 2. az a) pontban említett képviseletek, szervezetek igazgatási, muszaki és kisegíto személyzetének nem magyar állampolgárságú tagjai és családtagjaik jármuvein CK betujelu,
 3. a tartósan belföldön üzemeltetett - az ideiglenes behozatali vámeljárás alá vont jármure kiadott V betujelu ideiglenes rendszámtábla, valamint a bevándorolt, menekült, a letelepedett jogállású, illetve EGT tartózkodási engedéllyel rendelkezo természetes személy, vagy a magyar cégbíróság által nyilvántartásba vett jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezo gazdálkodó szervezet tulajdonát képezo jármu kivételével - külföldi tulajdonú jármure C kezdo betujelu,
 4. a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végzo jármure a szabványtól eltéro alapszínu (sárga),
 5. a lassú jármure a szabványtól eltéro színu betujelet tartalmazó,
 6. a muzeális jellegu jármuvekre OT betujelu .

A Magyar Honvédség jármuveire a H, a rendorség és a határorség jármuveire az R, az Országos Mentoszolgálat jármuveire az M kezdobetuju , a Vám- és Pénzügyorség, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet jármuveire az RR betujelu különleges rendszámtábla szerelheto fel.  

 

Ideiglenes rendszámtábla

deiglenes rendszámtáblát az önjáró munkagépre, és azon jármuvekre kell kiadni, melyet Magyarországon forgalomba még nem helyeztek, vagy a forgalomból végleg kivonták, illetve amelynek az állandó rendszámmal történo közlekedése bármely okból átmenetileg nem lehetséges.   Ezekre is külön betujelek alkalmazása utal,  

 1. az ideiglenes behozatali vámeljárás alá vont jármure V betujelu,
 2. kísérlet vagy kipróbálás céljából üzemeltetett jármure P betujelu,
 3. belföldön vásárolt jármu kivitelére, indokolt esetben magyar tulajdonú, külföldön tartózkodó rendszám nélküli jármu hazaszállítására, illetve érvényes hatósági engedély nélkül Magyarországon tartózkodó jármu reexportjára, Magyarországon még forgalomba nem helyezett gépjármu külföldre viteléhez és a Z és a CD betujelu ideiglenes rendszámtáblákhoz a harmincnapos érvényességi idon belüli visszahozatalához (így különösen: kiállításra vitel), vagy Magyarországon elvesztett, illetve megrongálódott, vagy érvénytelen külföldi rendszámtábla ideiglenes pótlására Z betujelu,
 4. az eredetileg DT betujelu olyan jármure, amelynek magyar forgalmi engedélyét és rendszámtábláját az ország területének végleges elhagyása miatt beszolgáltatják és külföldi hatóság által kiadott forgalmi engedélye és rendszámtáblája nincs, CD betujelu,
 5. az önjáró munkagépre és kérelemre arra a jármure, amely forgalmi engedéllyel, valamint rendszámtáblával nincs ellátva és a közúti forgalomban történo ideiglenes részvétele indokolt, továbbá az elveszett rendszámtábla ideiglenes pótlására E betujelu

ideiglenes rendszámtáblát ad ki .  

 

A V, Z, E és M rendszámtáblákra vonatkozó egyes speciális rendelkezések

A tartósan belföldön üzemeltetett, ideiglenes behozatali vámeljárás alá vont jármure olyan V betujelu rendszámot kell kiadni, amelynek érvényessége a vámhatóság által meghatározott visszaviteli határidohöz igazodik. A V betujelu ideiglenes rendszámtáblát és az ahhoz tartozó forgalmi engedélyt, az érvényesség lejártát követoen, vagy az átrendszámozáskor (végleges külföldre történo kivitel, vagy magyarországi forgalomba helyezés) le kell adni.   A Z betujelu rendszámtábla kiadásának feltételei:  

 1. a jármu tulajdonjogának igazolása,
 2. a Magyarországon forgalomba helyezett jármu esetében a jármu forgalomból történo végleges kivonása kivitel miatt és ennek jármunyilvántartásba való bejegyzése.
A Z rendszámtábla csak olyan jármure szerelheto fel, amely a közúti közlekedésre alkalmas muszaki állapotban van.   Az E betujelu ideiglenes rendszámtábla kiadásának feltétele, hogy az ügyfél igazolja:  
 1. a jármu jogszeru birtoklását,
 2. a kötelezo gépjármu-felelosségbiztosítás meglétét és
 3. a jármu muszaki alkalmasságát.
Az E rendszámtáblával csak Magyarországon lehet közlekedni.   Az M betujelu ideiglenes rendszámtábla kiadásának, használatának - közlekedési igazgatási hatóság által történo - engedélyezési feltételei:  
 1. a Mezogazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiadott külön jogszabályban meghatározott regisztrációs igazolás (regisztrációs szám),
 2. a kötelezo gépjármu-felelosségbiztosítási szerzodés igazolása,
 3. az ügyfél nyilatkozata a felvenni kívánt ideiglenes rendszámtáblák, valamint az ilyen rendszámtáblára kötelezett jármuvek darabszámára, azok gyártmányára, típusára és egyedi azonosító adataira (alvázszám) vonatkozóan,
 4. az ügyfél nyilatkozata az M betujelu ideiglenes rendszámtáblával közúton használni kívánt mezogazdasági erogép(ek) biztonságos és szabályos közlekedésre való alkalmasságáról

 

A P betujelu ideiglenes rendszámtábla

Kérelemre P betujelu ideiglenes rendszámtáblát kell kiadni a jármugyártónak, a jármujavítónak, a közlekedési kutatóintézetnek, valamint egyéb olyan vállalkozásnak vagy intézménynek, amelynek tevékenysége indokolja a még forgalomba nem helyezett, vagy a forgalomból ideiglenesen kivont, de javítás alatt álló jármu ideiglenes részvételét a közúti forgalomban.   A P betujelu ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármu használatának korlátjai:  

 1. az ideiglenes forgalomban tartási engedély jogosítottján vagy a vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyen kívül másnak nem engedheto át a használata,
 2. a közúti forgalomban való részvételérol az okmányiroda által hitelesített indítási naplót kell vezetni,
 3. a személy- és teherszállítás, valamint a vontatás tilos (ez alól az engedélyezo közlekedési igazgatási hatóság indokolt esetben felmentést adhat),
 4. az okmányiroda egyéb indokolt megszorításokat rendelhet el, így különösen útvonalbeli, területi és idobeli korlátozásokat írhat elo,
 5. csak a Magyar Köztársaság területén lehet vele közlekedni,
 6. csak olyan jármure szerelheto fel, amely a közúti közlekedésre alkalmas muszaki állapotban van.

 

Ügyintézés interneten

A jármu forgalomba helyezésével, forgalomból történo kivonásával, a jármu tulajdonjogával, üzemben tartásával, továbbá a forgalmi engedéllyel és a törzskönyvvel kapcsolatos kérelemre induló eljárásokban az ügyfél a kérelmét - néhány kivételtol eltekintve - a kormányzati portálon ( www.magyarorszag.hu ) keresztül elektronikus úton is eloterjesztheti. Nem nyújtható be elektronikus úton kérelem a P, CD és E betujelu ideiglenes, a DT, CK és RR betujelu, illetve a H és R kezdo betujelu különleges rendszámtáblák kiadásával, továbbá az ilyen rendszámú jármuvek forgalomban tartásával, forgalomból történo kivonásával, a jármu forgalmi engedélyének vagy törzskönyvének cseréjével, pótlásával, záradék bejegyzésével kapcsolatos eljárásokban.  

 

Megrongálódott, elveszett, ellopott rendszámtábla

A megrongálódott, elhasználódott - de még azonosítható - rendszámtábla ismételt legyártása az okmányiroda engedélyével történik, az igazgatási szolgáltatási díj ügyfél általi megfizetése után a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal gondoskodik a megrendelésrol. A rendszámtáblának a gyártótól történo megrendelése a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal, az ügyfélnek történo kiadása az okmányiroda hatáskörébe tartozik. A megrongálódott rendszámtáblát bevonják.   A rendszámtábla pótlásához, cseréjéhez szükséges okmányok:  

 1. a jármu forgalmi engedélye,
 2. csere esetén a korábban kiadott rendszámtábla,
 3. az engedély kiadásához a jogszabályban meghatározott illeték megfizetését tanúsító igazolást,
 4. az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okmány,
 5. a kitöltött kérelem adatlap,
 6. csere és pótlás esetén a rendszámtábla árának és a rendszám-érvényesíto címke díjának befizetésérol szóló postai feladóvevények.
Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén mellékelni kell:  
 1. aláírási címpéldányt,
 2. cég ügyintézojének eljárási jogosultságát igazoló megbízást,

Meghatalmazott eljárása esetén mellékelni kell a megbízásról szóló magán vagy közokiratot is.   Abban az esetben, ha az elveszett rendszámtábla újragyártható (vagyis egy párból egy darab veszett el) azt az erre rendszeresített nyomtatványon kell engedélyezni.   Az okmányiroda kérelemre az utángyártott rendszámtábla átadásáig, de legfeljebb 30 napos érvényességgel E betujelu ideiglenes rendszámtáblát adhat ki. Az utángyártott rendszámtábla átadásakor az ideiglenes rendszámtáblát az ügyféltol be kell vonni. Nem engedélyezheto az elveszett, ellopott rendszámtábla utángyártása, ha egy rendszámtábla másodízben, illetve ha a két rendszámtábla egyszerre, vagy szóló motorkerékpár, pótkocsi rendszámtáblája tunik el. Elveszett rendszámtábla körözésére haladéktalanul intézkedni kell.   A régi típusú elveszett, ellopott vagy megrongálódott rendszámtábla utángyártása esetén a régi típusú rendszámtábla gyártásáról intézkednek.   Az új típusú rendszámtábla utángyártása kizárólag a regisztrációs matrica megléte esetén engedélyezheto. Ez esetben az ügyfél a rendszám utángyártására vonatkozó kérelmével egyidejuleg nyilatkozik az okmányirodánál a regisztrációs matrica meglétérol, illetoleg sértetlenségérol, valamint bemutatja a forgalmi engedélyét. Az ügyintézo a forgalmi engedélyen szereplo regisztrációs matrica vonalkódja, valamint az ügyfél nyilatkozata alapján engedélyezi az utángyártását. Fontos tudni, hogy engedélyezés hiányában csak rendszámcsere lehetséges. Az utángyártott, új típusú rendszámtábla átadásáig, de legfeljebb harminc napig egy rendszámtáblával is lehet közlekedni.  

 

Érvényesíto címke

Az érvényesíto címke a rendszámtáblán elhelyezett hatósági igazolás, amely a jármu muszaki alkalmasságának érvényességét jelzi. A címkét - a CD, a P és a Z betujelu ideiglenes rendszámtábla kivételével - valamennyi rendszámtáblán el kell helyezni.   A hatóság által kezelt címkekészlet két azonos sorszámú részbol áll:  

 1. egy rendszámtábla érvényesíto címke,
 2. egy muszaki érvényességet igazoló jelzo csík.

A címkét a hátsó rendszámtáblára kell elhelyezni, ugyanakkor a forgalmi engedélybe a címke sorszámát be kell jegyezni, a jelzocsíkot pedig be kell ragasztani.   Az érvényesíto címke kiadása, pótlása 320 forintba kerül.  

 

Az egyes rendszámtáblák kiadásának díja

 1. általános rendszámtábla és a lassú jármuhöz kiadott különleges rendszámtábla: 1 pár 5500 forint, 1 db 3500 forint;
 2. ideiglenes - a közúti közlekedési szolgáltatást végzo jármuvekre, valamint az ideiglenes behozatali vámeljárás alá vont jármuvekhez kiadott szabványtól eltéro színu rendszámtábla (V; Z; CD; E): 1 pár 8500 forint, 1 db 5500 forint;
 3. különleges - kivéve az a) és b) pontban felsorolt különleges - rendszámtábla: 1 pár 9000 forint, 1 db 5500 forint;
 4. egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának személyében történo változásának engedélyezése: 72.000 forint;
 5. egyedileg eloállított rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának személyében történo változás engedélyezése: 280.000 forint;
 6. kísérlethez vagy a kipróbáláshoz szükséges próbarendszám engedélyezése és a hozzá tartozó ideiglenes forgalomban tartási engedély, indítási napló kiadása: 24 000 forint;
 7. rendszámtábla utángyártásának és/vagy típusváltásának engedélyezése: 8000 forint;
 8. az egyéni és egyedi eloállított rendszám EU-s rendszámként való legyártása iránti kérelem: 15.000 forint;
 9. a sorozatban eloállított rendszám EU-s rendszámként való legyártása iránti kérelem: 36.000 forint;
 10. a regisztrációs matrica utángyártásának, valamint az egyénileg kiválasztott és az egyedileg eloállított EU-s rendszámtáblához tartozó regisztrációs matrica egyedi gyártásának, továbbá a H, az R, az M és RR betujelu EU-s, különleges rendszámtáblához a regisztrációs matrica egyedi gyártásának engedélyezése: 1000 forint.

 

Tilos a rendszámok cserélgetése

Felhívjuk arra az olvasók figyelmét, hogy a rendszámtábla leszerelése, egyik jármurol másikra történo átszerelése, vagy más jármu - akár talált - rendszámának a használata buncselekmény, és a maximális büntetési tétele három évig terjedo szabadságvesztés (a tényállás megnevezése: egyedi azonosító jel meghamisításának buntette).  

1978. évi IV. törvény;35/2000. (XI. 30.) BM rendelet;29/2004. (VI. 16.) BM rendelet; 2006. február 6., hétfo

Állandó rendszámtábla
A kiválasztott rendszámtáblák
A különleges rendszámtábla
Ideiglenes rendszámtábla
A V, Z, E és M rendszámtáblákra vonatkozó egyes speciális rendelkezések
A P betujelu ideiglenes rendszámtábla
Ügyintézés interneten
Megrongálódott, elveszett, ellopott rendszámtábla
Érvényesíto címke
Az egyes rendszámtáblák kiadásának díja
Tilos a rendszámok cserélgetése